Thursday, August 6, 2020
One of the famous Shayar from Pakistan Azad Gulati wrote beautiful lines Ek Wo Hain Ki Jinhen Apni Khushi Le Doobi Ek Hum Hain Ki Jibhen Gam Ne Ubharne Na Diya.